Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Toprak Ana Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157 Toprak Ana Etkinlik Soruları ve Cevapları

Toprak Ana Metni Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı 

Metinden yararlanarak insan-toprak-vatan-devlet ilişkisini açıklayınız.

 • Cevap: İnsan, toprağa sahip olunca onu korumak ister, onun üzerinde bağımsız üzerine yaşar ve insani ihtiyaçlarını giderir. Bu vatan olarak üzerinde yaşadığı topraktır. İnsanlar bağımsız bir şekilde vatan toprağı üzerinde yaşar. Bağımsızlığı devlet sağlar. Devlet güvencesiyle toprağı işler. İnsan-toprak-vatan-devlet ilişkisi tam olarak bu şekilde meydana gelmektedir.

Toprakla insan arasındaki ilişki tarih öncesi devirlere kadar uzanır. İnsanlık için hiçbir dönemde önemi azalmayan insan ve toprak ilişkisi bakınız aşağıdaki şiire nasıl konu olmuştur?

 • Cevap: Topraktan şiire Aşık Veysel. “Toprak insanın hakkını yemez,” demişti bir soru üzerine. “Toprak tabiatlı insan azdır,” diye getirmişti devamını. Bu şiirde de kara toprağın insanın yoldaşı olduğu söylenmektedir. Toprak insana yaşaması için her şeyi verir, gıda, giyecek, yer gibi. 

Âşık Veysel toprağı neden sadık yâr olarak adlandırmıştır?

 • Cevap: Çünkü hiç bir zaman insana ihanet etmez. Her zaman için ona iyi bakılırsa insanların dostu olmaya devam edecek sadık bir dost olarak kalacaktır. 

Âşık Veysel’e göre toprağın bize kazandırdıkları nelerdir? Örnekler veriniz.

 • Cevap: Bir çekirdek versen sana geriye dört bostan verir, insana türlü meyveler yedirir, tepelerinde gezdirir, koyun,kuzu,süt verir, çünkü toprak insan için sadık bir yar gibidir. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı 

Toprağın işlenmesi ile refah seviyesinin artması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Ekonomik kazanç elde edilmesi refah seviyesini yükseltir. Paranın olması imkanların artmasına neden olur. İmkanlar arttıkça ihtiyaçlar karşılanır. İhtiyaçlar karşılandıkça muhtaç ve mağdur olma durumu da yaşanmaz. Böylece insanlar mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde hayatlarına devam ederler. Sağlık, eğitim, ulaşım, barınma ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilirler. Refah bir şekilde yaşamak için eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının sorunsuz bir şekilde karşılanması gerekir

Metni okuyunuz. Metinde anlatılmak istenen düşünceyi yazınız.

Büyük Hun Devleti’nin komşusu olan Tunguzlar, bu devletin hükümdarı Mete’den bazı isteklerde bulundular. Mete bu istekleri yerine getirdi. Mete’nin gittikçe kuvvetlendiğini gören Tunguzlar ondan sınırdaki çorak ve işe yaramaz bir küçük toprak parçasını istediler. Mete, bu istek karşısında “Toprak devletin malıdır. Devleti başkasına kim verebilir?” demiştir.
Bahattin ÖgeL, Türk Kültürünün Gelişim Çağlan 11, s. 28 (Düzenlenmiştir.)

 • Cevap: Büyü Hun Devletinde toprağa verilen değeri göstermektedir. Hunlardan ne isterseniz vermeye paylaşmaya hazırdırlar ancak onlardan topraklarını isterseniz bunu canınızla öderseniz mesajı vardır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı 

Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması hangi sorunlara yol açabilir? Tartışınız.

 • Cevap: Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması stokçuluk, kıtlık, karaborsacılık, fahiş fiyatla ürün satma, enflasyon, ekonomik kriz gibi sorunların oluşmasına neden olur. Bu da istenmeyen ve olumsuz olan bir şeydir. Sömürü düzeninin oluşması anlamına gelir. Emeğin sömürülmesi her zaman tehlikeli olmuştur. Buna karşı gelinmesi ve adaletin sağlanması gerekir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı 

İkta ve tımar sistemini feodal yapıdaki toprak yönetimi ile karşılaştırınız. Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

 • Cevap: Tımar ile derebeylik arasında büyük farklılıklar vardı. Feodaller toprağın gelirini almakla birlikte idari, hukuki ve mali bağımsızlığa sahipti ve kralın bunları azletme yetkisi yoktu. Ayrıca bulundukları yerde halkı kendi malı olarak görürlerdi. Tımar sisteminde ise tımar sahibi kendisine tahsis edilen topraklarda kiracı durumunda olup elindeki arazinin değil, belli görevleri yerine getirmek karşılığında buralardan elde edilen ürünün devlet adına topladığı verginin sahibiydi. Tımar sahibi, kanunlara ve devlet düzenine uymazsa arazisi alınır, yetkileri de devletin koyduğu kanunlar çerçevesinde sınırlandırılırdı.

B. Aşağıdaki zihin haritasında yer alan “Toprakla ilgili kavram ve sözcükler” kutucuğunun etrafındaki kutucukları örnekte olduğu gibi doldurunuz.

 • Cevap

1. tarım

2. yaşam

3. ev

4. beslenme

5. millet-devlet

6. bağımsızlık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının üretime yönelik desteklerinden hareketle devletin üreticiye verdiği destek hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, üretime yönelik olarak destekler sunmaktadır. Bu destekler teşvik paketleri olarak halka ulaştırılmaktadır. Üreticiye verilen destek her geçen gün artmaktadır. Bunun nedeni üretimin istikrarlı bir şekilde gerçekleşmesi, ekili alanların arttırılması, tarımın canlandırılması, tarımda istihdamın da artmasıdır. Devletin teşvik vermesi hemen her çiftçi için geçerli olarak toprağın bakımı, verimliliği, hasadın artması, ürün verimliliği ve kalitesinin artması içindir. Böylece ekonomik kalkınma ve gelişme sağlanmak istenmektedir. Ekonomik kalkınma tarımda ihracatın artması ile mümkün hale gelebilir. Bunun için de teşvik gerekir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı 

A. Aşağıdaki kurum ve kuruluşların tarım alanında yaptığı çalışmaları araştırınız ve edindiğiniz bilgileri bırakılan boşluklara yazınız.

 • Cevap

Toprak Mahsulleri Ofisi:Birinci Dünya Savaşı sonrasında sanayi tesislerinin büyük ölçüde yok olması dünyanın pek çok ülkesinde tarıma yönelmeyi zorunlu kılmış ve tarımsal üretimin hızla artması sonucu üretici ülkelerde bilhassa buğday stokları büyük ölçüde çoğalmıştır. Buğday stoklarındaki bu artış dış piyasada rekabete, fiyatların düşmesine ve bunlardan kaynaklanan büyük krizlere neden olmuş, özellikle 1928 sonrasında birçok ülkede buğday fiyatları hızla düşmeye başlamıştır. Bu gelişme üzerine hükümet 10/7/1932 tarihinde yürürlüğe giren 2056 sayılı Kanunla Ziraat Bankasını buğday alımıyla görevlendirmiştir. Ziraat Bankasına, depo ihtiyacını karşılamak üzere silo ve ambar inşası hakkında çıkarılan 11/6/1933 tarihli ve 2303 sayılı Kanunla hububat muhafaza tesisleri kurma görevi de verilmiştir. Ziraat Bankası 1932/1933 yıllarında çoğu Orta Anadolu’da olmak üzere alım merkezleri açmıştır.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulmuştur” denilmektedir. Ziraat Bankası bu amaçla tahvil çıkartabilecek, tarım işletmelerine ortak olabilecek, tohumluk, hayvan, tarım aletleri ve benzeri malzemeleri temin edip peşin ya da kredili olarak çiftçilere verebilecek, gereğinde satın aldığı toprakları çiftçilere dağıtabilecektir….

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR): Türkiye’nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, ekonomik gereklilik, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak, serbest piyasa şartlarında en çok faydayı temin etmek, gerekli hammadde temini ile her türlü çay ürünü üretmek, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, iç ve dış pazarlarda Teşekkülün rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak ilişkili ve yan ürünlerde gerek ve fayda görülen her türlü faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri: Türk milletinin tarih boyunca başarı ile yaşatmış olduğu “İmece” ve “Ahilik” gibi yardımlaşma ve dayanışma esaslı organizasyonlar, kooperatifçilik özellikle de Tarım Kredi Kooperatifleri ile daha ileri noktalara taşınır.

B. Toprağın üretimdeki ve yönetimdeki önemine ilişkin örnekleri aşağıdaki tabloya yazınız.

 • Cevap
ÜretimdeYönetimde
GeçmişteGeçmişte daha fazla toprağa bağımlılık vardı.Tımar sistemi vardı. Devlet tımar karşılığı toprakları bazı kimselere verirdi.
GünümüzdeGünümüzde tarım ülkemizde önemli bir faaliyet koludur.Günümüzde Ziraat Bankası TMO Tarım kredi Kooperatifleri gibi kuruluşlarla tarım desteklenmektedir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 5. Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157 Toprak Ana Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
95
clap
32
unlike
22
love
22
angry
8
confused
7
sad
6
happy

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!