Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Türk Tarihinde Yolculuk Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 93, 94, 95 Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları

Türk Tarihinde Yolculuk Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları (7. Sınıf Sosyal Bilgiler)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı 

A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

 • Cevap

(..Y..) 1. Osman Bey, Anadolu beylikleri ile savaşarak topraklarını genişletmiştir.
(..D..) 2. Coğrafi konumu Osmanlı Devleti’nin kısa sürede siyasi güç olarak ortaya çıkmasını sağladı.
(..Y..) 3. İskân politikası ile Rumeli’den Türk aileler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.
(..D..) 4. İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti İstanbul Boğazı’nın kontrolünü sağlamıştır.
(. D..) 5. Osmanlı Devleti’nin fetih siyaseti gaza ve cihat anlayışına dayanıyordu.
(..D..) 6. Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni değişime zorlamıştır.
(..Y..) 7. Aydınlanma Çağı, Rönesans’ın temellerinin atıldığı dönemdir.
(..Y.) 8. II. Mahmut Dönemi’nde ilk Türk matbaası Türkçe eserler basmaya başladı.
(..D..) 9. Posta Nezareti ve Telgraf Müdürlüğünün açılması iletişim alanındaki ıslahatlardandır.

 • Cevap

B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

 • Cevap

Tımarlı Sipahiler, Baharat, istimâlet politikası, Luther, Karesioğullan, Takvim-i Vekayi, reaya, Darülfünun, din

10. Osmanlı Devleti’nde tarım, hayvancılık, ticaret gibi faaliyetlerle uğraşanlara_REAYA__denirdi.
11. Osmanlı Devleti’nin fetihlerinde başardı olmasında__İSTİLAMET POLİTİKASI_ _önemli bir yere sahiptir.
12. _ KARESİOĞULLARI__Beyliği’nin fethi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır.
13. Osmanlı ordusunun en kalabalık grubunu__TIMARLI SİPAHİLER_oluştururdu.
14. Fatih Sultan Mehmet, Ortodokslara_DİN_ve vicdan hürriyeti tanımıştır.
15. Mısır Seferi sonunda_BAHARAT__Yolu’nun önemli bölümü Osmanlı kontrolüne girdi.
16. Reform hareketinin başlamasına Alman papaz_LUTHER_öncülük etmiştir.
17. II. Mahmut Dönemi’nde__TAKVİM-İ VEKAYİ___adlı resmî gazete yayımlanmaya başlandı.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı 

C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

18. I. grup 

a. Osman Bey

b. Orhan Bey

c. I. Murat

ç. Yıldırım Bayezid

d. II. Murat

e. Yavuz Sultan Selim

 • Cevap

II. grup

1. (d) Varna
2. (a) Koyunhisar
3. () Mohaç
4. (e) Çaldıran
5. (ç) Niğbolu
6. (c) Çirmen
7. (b) Pelekanon

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

19.  I. Askerî amaçlı nüfus sayımı yapılması
II. Avrupa başkentlerine elçilikler gönderilmesi
III. Posta Teşkilatının kurulması
IV. Gazete ve dergilerin basılması

Yukandaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sosyal ve ekonomik alanda yapdan ıslahatlar arasında yer almaz?

A) I      B) II      C)III     D) IV

 • Cevap: B

20. “Türkiye’de misafir kabul etmeyecek bir köy evi, yemek yenmeyecek bir konak, biraz sebze, meyve hatta çiçek toplayıp dinlenmek üzere gelen yolcuyu iyi karşılamayan bir bağ, bostan ve bahçe sahibi yok gibidir.”

Thomton (Tornttn) (Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, Cilt.263) Thomton.

Türk kültürü hakkında hangi özelliği vurgulamaktadır?

A) Dürüstlük   B) Misafirperverlik   C) Saygı   D) Temizlik

 • Cevap: B

21. Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi gelişme sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahip olup bu konuda farklı kanıtlar göstermektedirler. Bunun en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır ve birbirinden farkı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarihçiler arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır.
B) Tarihçiler kanıtlardan farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.
C) ilk Osmanlı kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde yazılmıştır.
D) Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.

 • Cevap: C

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı 

22. Sanayi İnkılabının sonuçlarından hangisi insan haklan ihlallerinin yapıldığının göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesi    B) Üretimde artış yaşanması
C) İnsanların köle olarak çalıştırılması   D) Şehir nüfusunun artması

 • Cevap:  C

23. Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren düzenli ve planlı bir şekilde iskân politikası uygulamıştır. Örneğin, Anadolu’dan Balkanlar’a göç ettirilen ailelere toprak verilmiş ve bu ailelerden belirli bir süre vergi alınmamıştır.

Metne göre Osmanlı Devleti, iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Rönesans harekederini yakından takip etmek    B) Avrupa’daki yeniliklerden yararlanmak
C) Anadolu’da siyasi birlik sağlamak     D) Balkanlar’da kalıcılık sağlamak

 • Cevap: D

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

24. Osmanlı Devleti’nin önemli bir siyasi güç hâline gelmesinde sizce en önemli etken nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Bence en önemli güç devletin bekası için herkesin elinden geleni yapmasıdır.

25. Millet sistemi ve istimâlet politikasının Osmanlı Devleti’ne yararları nelerdir?

 • Cevap: İstimalet politikası Osmanlı Devleti tarafından bir gelenek gibi yüzyıllarca uygulanmıştır. Bu politikanın esası hoşgörülü davranmak ve tahammül etmektir. Böylece devlete isyan eden halk olmamıştır. Halk kendini güvende ve huzurda hissettiği için de Osmanlının faydası için çalışıyor.

26. Avrupa’daki hangi gelişmeler Osmanh Devleti’ni siyasi ve ekonomik olarak değişime zorlamıştır?

 • Cevap:

Coğrafi Keşifler

Reform

Rönesans

Sanayi İnkılabı

Fransız İhtilali

27. Islahat hareketleri sonucu Osmanlı toplumunda ve ekonomisinde hangi değişiklikler gerçekleşmiştir?

 • Cevap:

1 – Bu ferman ile Müslüman ve gayri Müslimler eşit haklara sahip olmuş. böylece kaynaşmış bir Osmanlı toplumu ortaya çıkmıştır.
2 – Ferman Müslümanlardan ziyade yabancıların haklarını genişletmiş, bu durum Müslüman tebanın tepkisine neden olmuştur. ferman sonrası açılan okullar zamanla ırkçı bir nesil yetiştirmiş ve bu durum Osmanlı Devleti’nde dağılmayı hızlandırmıştır.
3 – Ayrıca patrikhaneye meclis açmak izninin verilmesi gayri Müslimlerde bağımsızlık eğilimini artırmıştır.
Avrupalılar yine Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya devam etmiştir.
4 – Osmanlının parçalanma sürecini hızlandırmıştır.
5 -Osmanlıcılık düşüncesinin ürünü olan Tanzimat ve Islahat Fermanları toplumsal dengeyi zedelemiştir.

28. Çevrenizde Osmanlı kültür ve sanat anlayışını yansıtan eserler nelerdir?

 • Cevap: Sultanahmet Cami, Süleymaniye Camii, Selimiye Camii

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Osmanlı Devleti’ni kuran Oğuz boyu.
2. Devşirme sistemiyle oluşturulan askerî ocak.
3. Yavuz Sultan Selim’in ilk seferini düzenlediği devlet.
4. Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar gibi alanlarda ilerlemenin arttığı dönem.
5. Katolik Kilisesi’nin kişileri dinden çıkarma yetkisi.
6. itfaiye teşkilatının temeli olan ocak.
7. Osmanh Devleti’nde halkın temizlik ihtiyacı için inşa edilmiş yapılar.
8. Osmanh Devleti’nde halkın sıcak olarak tükettiği bir içecek.

 • Cevap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayıncılık 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 93, 94, 95 Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
28
love
14
clap
3
confused
2
angry
1
happy
1
sad
1
unlike

7 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!