Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Sayfa 175, 176, 177, 178 Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

 • Cevap:

(D) 1. Toplumu oluşturan bireylerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.
(D) 2. Temel hakların sınırlandırmadığı bir toplumda insanların mutlu ve huzurlu yaşaması mümkündür.
(Y) 3. İlde; su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakım onarımı, doğal gaz dağıtımı gibi alt yapı hizmetlerini sağlamak kaymakamın görevidir.
(Y) 4. Belediye başkanları merkezî yönetim tarafından atanır.
(D) 5. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
(Y) 6. TEMA Vakfı, ülkemizde ulaşım alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.
(D) 7. Türk bayrağını temiz bir şekilde ve özenli olarak kullanmalıyız.
(D) 8. Bir devletin kendine ait bir bayrağı olması o devletin bağımsız ve egemen olduğunu gösterir.

B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

kaymakam temel hak millî bağımsızlık sağlık on sekiz merkezî yönetim mahkeme Millî Eğitim Bakanlığı vali

 • Cevap:

1. Eczaneler ve hastaneler toplumun sağlık ihtiyacını karşılamak için hizmet verirler.
2. Adliyelerde bulunan mahkeme toplumun adalet ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
3. Yaşadığımız yerleşim birimlerindeki vali ve kaymakam gibi yetkililer,….merkezî yönetim……….karşı sorumludurlar.
4. Ülkemizde ili vali, ilçeyi kaymakam yönetir.
5. Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara temel hak denir.
6. on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
7. Bir devletin bağımsız ve hür şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan karar verebilmesine millî bağımsızlık denir.
8. Millî Eğitim Bakanlığı merkezî yönetim birimlerinden biridir.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı

Temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili eşleştirmeleri, aşağıda verilen kutucuklara yazınız.
Sağlık hakkı – Konut dokunulmazlığı hakkı – Düşünce ve kanaat özgürlüğü – Eğitim ve öğretim hakkı – Yaşama hakkı – Din ve vicdan özgürlüğü – Haberleşme özgürlüğü

 • Cevap:

Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bı­rakılamaz. (Eğitim ve öğretim hakkı)
Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Özel hayatın gizliliği hakkı)
Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Konut dokunulmazlığı hakkı)
Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını ko­ruma hakkına sahiptir. (Yaşama hakkı)
Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (Sağlık hakkı)
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. (Düşünce ve kanaat özgürlüğü)
Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haber­leşmenin gizliliği esastır. (Haberleşme özgürlüğü)
Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. (Din ve vicdan özgürlüğü)

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Gece rahatsızlanan Hasan Bey’in midesi ağrımaktadır. Aynı zamanda ateşi yükselmiş, gün boyunca bir şey yiyememiştir.
Bu durumda Hasan Bey aşağıdaki kurumlardan hangisine giderek ihtiyacını giderebilir?
A) Adliye
B) Hastane
C) Karakol
D) Okul

 • Cevap: B

2. • Emniyet Genel Müdürlüğü • Jandarma Genel Komutanlığı Yukarıda verilen kurumlar hangi ihtiyacımıza hizmet etmektedir?
A) Adalet
B) Eğitim
C) Güvenlik
D) Ulaşım

 • Cevap: C

3. Aşağıda verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Gönüllülük esasına göre çalışırlar.
B) Masrafları üyelerinin bağışlarıyla karşılanır.
C) Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır.
D) Maddi kazanç sağlama amacı taşırlar.

 • Cevap: D

İlçedeki resmî törenlere başkanlık etmek
İlçedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
İlçe sınırları içinde kanunların uygulanmasını sağlamak
4. Yukarıda bahsedilen görevler aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
A) Belediye başkanı
B) Kaymakam
C) Muhtar
D) Vali

 • Cevap: B

Eğitim görmek herkesin en temel hakkıdır. Ülkemizde eğitim alanında hizmet veren kurumlar bulunmaktadır.
5. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?
A) Anaokulu
B) Lise
C) Mahkeme
D) Sürücü kursu

 • Cevap: C

6. Köy ve mahallenin yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Milletvekili
C) Muhtar
D) Vali

 • Cevap: C

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

7. Temel hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Güvenlik görevlileri insanların konutlarına istediği zaman girebilir.
B) Düşünce özgürlüğü kısıtlanamaz.
C) Herkes yaşama hakkına sahiptir.
D) 18 yaşını dolduranlar seçimlerde oy kullanabilir.

 • Cevap: A

8. On iki yaşındaki Gökçe anne, baba, büyükanne ve dedesiyle yaşamaktadır. Gökçe, kendi hayatını ilgilendiren konularda ailesine fikrini söyleyebilmektedir. Aşağıda verilen haklardan hangisi Gökçe’nin kendisini ilgilendiren konularda karar alma sürecine dâhil olmasını sağlar?
A) Sağlık hakkı
B) Katılım hakkı
C) Seyahat hakkı
D) Konut dokunulmazlığı hakkı

 • Cevap: B

9. Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve kullanıldığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Huzur ve güven ortamı vardır.
B) İnsanlar arasında eşitlik bulunur.
C) Bireyler kendi yeteneklerini ön plana çıkarır.
D) Devlete olan güven duygusu zayıflar.

 • Cevap: D

10. Aşağıda verilenlerden hangisi seçim yoluyla iş başına gelmez?
A) Belediye başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Muhtar
D) Vali

 • Cevap: D

11. İstiklâl Marşımızın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Atatürk
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Mehmet Akif Ersoy

 • Cevap: D

D- Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?

 • Cevap: Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacını sağlamak için polisler, sağlık görevlileri, itfaiye ekipleri, enerji şebeke dağıtım şirketlerinin acil müdahale ekipleri, arama kurtarma ekipleri gibi ekipler gece gündüz çalışmaktadır. Kırsal alanlarda ise jandarma ve askerler görev yaparak güvenliği sağlamaktadır. İnsanların güvenliğini sağlamak ve yaşama hakkını korumak devletin en önemli görevlerinden biridir. İnsana değer verilmelidir.

2. Belediyelerin görevlerini yerine getirmesi bizler için neden önemlidir?

 • Cevap: Belediyelerin görevlerini yerine getirmeleri sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz bir durumdur. Yaşadığımız yerleşim birimindeki sokakların bakımı, temizliği, aydınlatması, suyu, esnafın denetimi gibi hizmetler belediyeler sayesinde karşılanır. Bu bakımdan belediyeler görevlerini yerine getirmezse toplumun huzuru bozulur, düzensizlik ortamı oluşur.

3. Yaşama hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından nasıl bir öneme sahiptir?

 • Cevap: Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklara temel hak denir. Yaşama hakkı, bir insanın öncelikli olarak sahip olduğu bir haktır. Diğer, hakların kullanılabilmesi için önce yaşama hakkının kullanılması gerekir. Yaşama hakkı olmadan diğer hakların kullanılması mümkün değildir.

4. Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın bizler için değeri ve önemi nedir?

 • Cevap: Bayrak bir milletin bağımsız olduğunu gösteren önemli bir semboldür. Bağımsız olan her ülkenin kendine ait bir bayrağı bulunur. Türk bayrağı da bizim varlığımızın ve bağımsızlığımızın göstergesidir. Bayrağımız rengini bu vatan için şehit olan vatandaşlarımızın kanlarından almıştır. İstiklâl Marşı, millî egemenlik ve bağımsızlığımızın önemli simgelerinden biridir. Marşımız, Kurtuluş Savaşından sonra askerlerimize moral vermek için yazılmıştır. Bu Marş, bizlere tarihimizi anlatır. Bu bakımdan önemlidir.

5. Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 175, 176, 177, 178 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!